چکامه زندگی خاطره ای بیش نیست. http://mahdiranjbar.mihanblog.com 2020-09-17T16:00:17+01:00 text/html 2012-05-22T09:00:42+01:00 mahdiranjbar.mihanblog.com مهدی رنجبر کامرانی یکی بود یکی بود http://mahdiranjbar.mihanblog.com/post/385 <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.cloob.com/share/link/add/?url=http://alifeizi11.mihanblog.com/post/59&amp;title=%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%20%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20%D8%A8%D9%88%D8%AF"> </a> <div style="font-weight: bold; text-align: center;"><font size="2">یکی بود&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; و &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; یکی بود<br><br>من بودم &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; و &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; تو بودی <br>&nbsp;<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; عشق بود&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; و &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; تظاهر به عشق <br>&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp; روح شیدا بود&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; و &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; روح هرزه<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چشمی پر از التماس &nbsp; &nbsp; &nbsp; و&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چشمی فریبنده<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دستی پر از خواهش&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; و &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; دستی بشاک<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ضربان دل،تو بودی&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; و&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; تو دلت جای دگر<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تنهاییم ،فقط فکر تو &nbsp; &nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فکر تودر پی یار دگر<br><br>نیاز من بود&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ناز تو<br><br>گریه های من بود&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; و&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; رفتن تو&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br>من بودم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تو نبودی&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br>یکی بود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; یکی نبود<br></font></div><div style="text-align: center;"><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"></div><font size="2"><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"></font> <p><br></p> text/html 2012-05-15T11:14:04+01:00 mahdiranjbar.mihanblog.com مهدی رنجبر کامرانی متن و آهنگ من و ببخش با صدای علی تکتا http://mahdiranjbar.mihanblog.com/post/384 <font class="text4"><p style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(153, 51, 153); background-color: rgb(255, 153, 102);"> <font size="4"><img alt="ببخش اگه تو گریه هام، دو رنگی و ریا نبود" src="http://tanhae.com/dl/post/2012/0856Bebakhsh.jpg" style="width: 500px; height: 334px; " title="ببخش اگه تو گریه هام، دو رنگی و ریا نبود"></font></p> <p style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(153, 51, 153); background-color: rgb(255, 153, 102);"><font size="4"> ببخش اگه تو گریه هام، دو رنگی و ریا نبود<br>اگر که دستام مثل تو، با کسی آشنا نبود<br> ببخش اگر تو عشقمون، کم نمیذاشتم چیزی رو</font> <font size="4"><br> ببخش که یادم نمی ره، اون روزای پاییزی رو<br><br> ببخش اگه تو قصه امون، دو رنگ و نامرد نبود</font> <font size="4"><br>ببخش که عاشقت بودم، خسته و دلسرد نبودم<br> ببخش که مثل تو نشد خیانت و یاد بگیرم</font> <font size="4"><br> اگر که گفتم به چشام، بذار واسه تو بمیرم</font></p><span style="color: rgb(153, 51, 153); background-color: rgb(255, 153, 102);"> </span><font style="color: rgb(153, 51, 153); background-color: rgb(255, 153, 102);" size="4"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"></font><span style="color: rgb(153, 51, 153); background-color: rgb(255, 153, 102);"> </span> <p style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(153, 51, 153); background-color: rgb(255, 153, 102);"><font size="4"> لیاقت دست های تو، بیشتر از این نبود عزیز<br>من نمی خوام گریه کنی، برای من اشکی نریز<br> لیاقت چشمای تو نگاه پاک من نبود</font> <font size="4"><br> من و ببخش من و ببخش، دلم از تو جدا نبود<br><br> ببخش اگه تو قصه امون، دو رنگ و نامرد نبود</font> <font size="4"><br>ببخش که عاشقت بودم، خسته و دلسرد نبودم<br> ببخش که مثل تو نشد خیانت و یاد بگیرم</font> <font size="4"><br> اگر که گفتم به چشام، بذار واسه تو بمیرم</font></p> <p style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(153, 51, 153); background-color: rgb(255, 153, 102);"><font size="4"> -------------------------------------------------------------------</font></p> <p style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(153, 51, 153); background-color: rgb(255, 153, 102);"> <font size="4"><a href="http://tanhae.com/dl/post/2012/0857Man-O-Bebakhsh.mp3" target="_blank" title="علی تکتا آهنگ من و ببخش"><strong>دانلود آهنگ من و ببخش با صدای علی تکتا</strong></a></font></p></font> text/html 2012-04-20T16:00:03+01:00 mahdiranjbar.mihanblog.com مهدی رنجبر کامرانی فراموشم مکن http://mahdiranjbar.mihanblog.com/post/383 <p align="center"><font size="4"><font color="#3366ff">ای نشسته درخیال من، فراموشم مکن<br></font></font><font size="4"><font color="#3366ff">با فراموشی و تنهایی، هم آغوشم مکن<br>زندگانی می کنم چون شعله با خود سوختن<br>زنده ام با سوز و ساز خویش، خاموشم مکن</font></font></p> <font size="4"><font color="#3366ff"><img style="PADDING-BOTTOM: 8px; PADDING-RIGHT: 8px; PADDING-TOP: 8px" id="il_fi" src="http://i2.glitter-graphics.org/pub/2130/2130862k99mnb82zd.gif" height="491" width="274"></font></font> text/html 2012-04-20T09:51:18+01:00 mahdiranjbar.mihanblog.com مهدی رنجبر کامرانی دوست دارم http://mahdiranjbar.mihanblog.com/post/382 <font size="3"><p align="center"><img style="WIDTH: 182px; HEIGHT: 100px" src="http://www.pixiran.com/images/33102b.gif" height="113" width="208"></p> <p style="color: rgb(255, 0, 0);" align="center"><span style="FONT-SIZE: 15px"><font size="-0"><font face="Arial" size="-0"><strong>کنارم هستی و اما دلم تنگ میشه هر لحظه<br>&nbsp;<br>&nbsp;خودت میدونی عادت نیست فقط دوست داشتنه محضه<br>&nbsp;<br>&nbsp;کنارم هستی و باز م بهونه هامو میگیرم<br>&nbsp;<br>&nbsp;میگم وای چقدر سرده میام دستاتو میگیرم</strong></font></font></span></p><span style="font-size: 15px; color: rgb(255, 0, 0);"> </span></font><p style="color: rgb(255, 0, 0);" align="center"><span style="FONT-SIZE: 15px"></span></p> <p style="color: rgb(255, 0, 0);" align="center"><span style="FONT-SIZE: 15px"><font size="-0"><font face="Arial" size="-0"><strong><span style="FONT-SIZE: 15px"><font size="-0"><font face="Arial" size="-0"><strong>یه وقت تنها نری جایی که از تنهایی میمیرم<br><br>از اینجا تا دم درهم بری دلشوره میگیرم<br><br>فقط تو فکر این عشقم تو فکر بودن با هم<br><br>محاله پیش من باشی برم سرگرم کاری شم<br><br>میدونم که یه وقت های دلت میگیره از کارم<br><br>روزایی که حواسم نیست بگم خیلی دوست دارم<br><br>تو هم مثل منی انگار از این دلتنگی ها داری<br><br>تو هم از بس منو میخوای یه جورای خودآزاری<br><br>کنارم هستی و انگار همین نزدیکیاست دریا<br><br>مگه موهاتو وا کردی که موجش اومده اینجا<br><br>قشنگه ردپای عشق بیابی چتر زیر برف<br><br>اگه حاله منو داری می فهمی یعنی چی این حرف<br><br>میدونم که یه وقت های دلت میگیره از کارم<br><br>روزای که حواسم نیست بگم خیلی دوست دارم<br><br>تو هم مثل منی انگار از این دلتنگی ها داری</strong></font></font></span> </strong></font></font></span></p><font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="-0"><font face="Arial" size="-0"><strong> <p align="center"><font size="5"><font size="-0"><span style="FONT-SIZE: 15px"><font size="-0"><font face="Arial" size="-0"><strong>تو هم از بس منو میخوای یه جورای خودآزاری</strong></font></font></span></font></font></p></strong></font></font> text/html 2012-04-19T18:21:08+01:00 mahdiranjbar.mihanblog.com مهدی رنجبر کامرانی ...... http://mahdiranjbar.mihanblog.com/post/381 <br><div class="photoUnit clearfix belowUnitContent"><a class="uiScaledThumb photo photoWidth1" rel="theater" href="http://www.facebook.com/photo.php?fbid=422123741149870&amp;set=a.240543745974538.70905.227002597328653&amp;type=1"><div class="uiScaledImageContainer photoWrap"><img class="img" src="http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/p480x480/545930_422123741149870_227002597328653_1458254_1331523919_n.jpg" style="right:-16.67%;" alt="" height="403" width="538"></div></a></div> <font style="background-color: rgb(204, 102, 0);" size="3">هیچگاه براى بدست آوردن محبت کسی "تنت" را به او نسپار ، هیچ تضمینی نیست که فردا تو را "فاحشه" نخواند ... </font> text/html 2012-04-08T16:51:13+01:00 mahdiranjbar.mihanblog.com مهدی رنجبر کامرانی زندگی... http://mahdiranjbar.mihanblog.com/post/380 <DIV class=tlTxFe> <DIV class=aboveUnitContent> <DIV class=tlTxFe> <DIV class=tlTxFe> <DIV class=aboveUnitContent> <DIV class=tlTxFe>زندگی یك اثر هنریست...<BR>نه یك مسئله ریاضی...<BR>بهش فكرنكن...<BR>ازش لذت ببر...</DIV></DIV> <DIV class="photoUnit clearfix"><A class="uiScaledThumb photo photoWidth1" href="http://www.facebook.com/photo.php?fbid=323088044420205&amp;set=a.152648108130867.33695.152647268130951&amp;type=1" rel=theater ajaxify="http://www.facebook.com/photo.php?fbid=323088044420205&amp;set=a.152648108130867.33695.152647268130951&amp;type=1&amp;src=http%3A%2F%2Fa1.sphotos.ak.fbcdn.net%2Fhphotos-ak-prn1%2F547692_323088044420205_152647268130951_850989_1663315821_n.jpg&amp;size=384%2C600&amp;theater"> <DIV class="uiScaledImageContainer photoWrap"><IMG class="scaledImageFitWidth img" alt="" src="http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/p480x480/547692_323088044420205_152647268130951_850989_1663315821_n.jpg" width=403 height=630 aria-label="Photo: زندگی یك اثر هنریست...&#13;&#10;نه یك مسئله ریاضی...&#13;&#10;بهش فكرنكن...&#13;&#10;ازش لذت ببر..."></DIV></A></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV> text/html 2012-04-08T16:42:19+01:00 mahdiranjbar.mihanblog.com مهدی رنجبر کامرانی ............ http://mahdiranjbar.mihanblog.com/post/378 <DIV class=stage> <DIV class=stage><IMG style="WIDTH: 500px; HEIGHT: 334px" aria-busy=false class=spotlight aria-describedby=fbPhotosSnowliftCaption alt="" src="http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/524555_323115974417412_152647268130951_851035_849671914_n.jpg" width=500 height=334> <DIV id=fbPhotoSnowliftTagBoxes class="fbPhotosPhotoTagboxes tagContainer">&nbsp;</DIV></DIV> <DIV id=snowliftStageActions class=stageActions> <DIV id=ubksig_5 class="fbPhotoTagger hidden_elem"> <DIV class=faceBox> <DIV class=typeaheadWrapper> <DIV class=typeaheadContainer> <DIV class=typeaheadBackdrop> <DIV id=ubksig_4 class="clearfix uiTokenizer uiNormalTokenizer photoTagTokenizer"> <DIV id=ubksig_6 class="uiTypeahead photoTagTypeahead"> <DIV class=uiTypeaheadView> <DIV style="WIDTH: 285px; HEIGHT: auto" class="uiScrollableArea rhcScroller fade"> <DIV class="uiScrollableAreaWrap scrollable" tabIndex=0> <DIV style="WIDTH: 340px" class=uiScrollableAreaBody> <DIV class=uiScrollableAreaContent> <DIV class="clearfix fbPhotoSnowliftAuthorInfo"> <DIV id=fbPhotoSnowliftAuthorPic class=lfloat>&nbsp;</DIV> <DIV class="fsm fwn fcg"> <DIV id=fbPhotoSnowliftOnProfile class=fbPhotosOnProfile></DIV></DIV></DIV> <DIV id=fbPhotoSnowliftCaption class=fbPhotosPhotoCaption tabIndex=0 aria-live=polite><SPAN class=hasCaption><BR>بیا یک شب جایمان راعوض کنیم !!<BR>من معشوقه میشوم..<BR>وتوعاشق باش..<BR>من خیانت میکنم ..<BR>وتو فراموش کن ..<BR>سخته نه؟؟!!</SPAN></DIV> <DIV id=fbPhotoSnowliftTagList class=fbPhotoTagList></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV> text/html 2012-04-01T15:15:43+01:00 mahdiranjbar.mihanblog.com مهدی رنجبر کامرانی چرا عدد 13 نحس است؟؟؟ http://mahdiranjbar.mihanblog.com/post/376 <SPAN style="FONT-SIZE: large"><SPAN style="FONT-SIZE: large"><FONT color=#ff6666 size=4>چرا عدد<FONT color=#000000 size=7>13</FONT> نحس است؟<BR><BR>خشایار شاه مشاوری داشته که فردی یهودی به نام موردخای بوده . در آن زمان خشایار شاه قصد حمله به یونان داشته که همسر او که نام او وشتی بود مانع این کار شد و گفت : ما که بر 127 ایالت حکومت داریم حال چرا جنگ و خونریزی به راه بیندازم ؟ از آنجا که یهودیان با یونانیها از قدیم الایام دشمنی خونی داشتند موردخای خواهان جنگ ایران و یونان بود اما همسر خشایار شاه مانعی برای رسیدن موردخای به هدفش بود به همین دلیل موردخای در گوش خشایار شاه خواند که این زن که الان مخالفت میکند چند وقت بعد نسبت به شما توطئه میکند و شما را به قتل میرساند تا پسرش به پادشاهی برسد . و بالاخره توانست در هنگام مستی خشایار شاه حکم خلع وشتی را بگیرد و در بعضی روایات آمده است که شاه به وشتی دستور داد که لخت در برابر انظار سرداران سپاه راه برود او سر پیچی کرد و اعدام شد .<BR><BR>از آنجا که خشایار شاه نمیتوانست عذب بماند دستور دادند زیبا ترین دختران ایران زمین را جمع کنند که این کار یک سال طول کشید و مصادف شد با عید نوروز . در این عید یکی از خواجگان درباره خشایارشاه که یهودی بود با هماهنگی موردخای هر شب برادر زاده ی موردخای به بالای سر شاه میرفت و از روی عمد برای او قصه های عاشقانه میگفت . موردخای این دختر را که نام اصلی آن هاداسا بود را داخل کاندیدا های همسری پادشاه قرار میدهد و نام او را استر (ester) میگذارد . وقتی کاندیدا ها به دیدار شاه می آیند شاه تا صدای ان دختر را میشنود اورا انتخاب میکند .<BR><BR>بعد از مدتی هامان وزذ شاه به موردخای و استر شک میکند اول گمان به خیانت میبرد اما بعدا به ان نتیجه میرسد که اینها فقط با هم صحبت میکنندپس طی پی گیری های هامان متوجه میشود که این دو یهودی هستند و سپس به پادشاه خبر داد که این دو قصده به هم ریختن حکومت را دارند و خشایار اه راضی شد که آنهارا اخراج کند و خشایار شاه نیز به استر میگوید و استر نیز به عمویش میگوید .<BR><BR>اینجا بود که نقشه فاجعه ای بزرگ ریخته شد . شب دوازدهم فروردین به شاه مشروب دادند حکم اعدام هامان و تمامی دارو دسته و اطرافیانش را امضا میکند .<BR><BR>صبح روز 13 فروردین حکم اجرا شد و 77000 ایرانی را قتل عام میکنند به این خاطر است که 13 نحس میشود .<BR><BR>13 بدر به این خاطر از خانه به بیرون میروند که میترسند باز هم در خانه خودشان به قتل برسند<BR><BR>حال این عدد چرا برای مسیحیان نحس است؟<BR><BR>زیرا یهودا جوداریوس اسکاریوتی سیزدهمین نفری که مسیح را در مقابل 30 سکه فروخت</FONT></SPAN></SPAN> text/html 2012-03-31T19:42:59+01:00 mahdiranjbar.mihanblog.com مهدی رنجبر کامرانی 13بدر http://mahdiranjbar.mihanblog.com/post/375 <FONT color=#ff0000 size=4>پیشا پیش سیزدتون بدر / دشمنا تون دربه در / رفقاتون گل بسر / خوشیهاتون صدبرابر / روز طبیعت بر شما مبارککککککککک /</FONT> text/html 2012-03-31T12:01:42+01:00 mahdiranjbar.mihanblog.com مهدی رنجبر کامرانی دوستت دارم ................ http://mahdiranjbar.mihanblog.com/post/373 <DIV class=aboveUnitContent> <DIV class=tlTxFe>لحظه قشنگیه وقتی اونی که عاشقشی از پشت بغلت میکنه...<BR>دستاشو حلقه میکنه دورتو..<BR>نفسای گرمش میخوره به گردنت و آروم زیره گوشت زمزمه می کنه : " دوستت دارم"</DIV></DIV> <DIV class="photoUnit clearfix"><A class="uiScaledThumb photo photoWidth1" href="http://www.facebook.com/photo.php?fbid=311574068901825&amp;set=a.132330290159538.21445.132194913506409&amp;type=1" rel=theater ajaxify="http://www.facebook.com/photo.php?fbid=311574068901825&amp;set=a.132330290159538.21445.132194913506409&amp;type=1&amp;src=http%3A%2F%2Fa1.sphotos.ak.fbcdn.net%2Fhphotos-ak-snc7%2F425771_311574068901825_132194913506409_885911_2087643824_n.jpg&amp;size=427%2C640&amp;theater"> <DIV class="uiScaledImageContainer photoWrap"><IMG class="scaledImageFitWidth img" alt="" src="http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/p480x480/425771_311574068901825_132194913506409_885911_2087643824_n.jpg" width=403 height=605></A></DIV></DIV> text/html 2012-03-31T11:59:58+01:00 mahdiranjbar.mihanblog.com مهدی رنجبر کامرانی سعی کن.... http://mahdiranjbar.mihanblog.com/post/372 <DIV class=attachmentUnit> <DIV> <DIV> <DIV class=attachmentUnit> <DIV> <DIV><FONT size=2>سعی‌ کن انقدر کامل باشی‌ که<BR>بزرگترین تنبیه تو برای دیگران ،<BR>گرفتن خودت از آنها باشد</FONT></DIV></DIV></DIV> <DIV class="photoUnit clearfix belowUnitContent"><A class="uiScaledThumb photo photoWidth1" href="http://www.facebook.com/photo.php?fbid=371459732875277&amp;set=a.115656888455564.13764.115648031789783&amp;type=1" rel=theater ajaxify="http://www.facebook.com/photo.php?fbid=371459732875277&amp;set=a.115656888455564.13764.115648031789783&amp;type=1&amp;src=http%3A%2F%2Fa7.sphotos.ak.fbcdn.net%2Fhphotos-ak-prn1%2F537344_371459732875277_115648031789783_1176296_1897448842_n.jpg&amp;size=650%2C433&amp;theater"> <DIV class="uiScaledImageContainer photoWrap"><FONT size=2><IMG style="RIGHT: -25.06%" class=img alt="" src="http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/p480x480/537344_371459732875277_115648031789783_1176296_1897448842_n.jpg" width=605 height=403></FONT></A></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV> text/html 2012-03-31T11:57:22+01:00 mahdiranjbar.mihanblog.com مهدی رنجبر کامرانی !!!....!!! http://mahdiranjbar.mihanblog.com/post/371 <DIV class=aboveUnitContent> <DIV class=tlTxFe> <DIV class=aboveUnitContent> <DIV class=tlTxFe><FONT size=2>تمـام ِ این چـند سـال و اَنــدی عــمرم بـه کــنار ... <BR>مـن فـــقط ، <BR>بـه انـــدازه ی همــان صَــدُم هـای ِ ثـانیه ای که ، <BR>در هــوای ِ عطـرِ ِ آغــوشت نفـس کـشیـدم ، <BR>زنـــدگـی کــــردم !!</FONT></DIV></DIV> <DIV class="photoUnit clearfix"><A class="uiScaledThumb photo photoWidth1" href="http://www.facebook.com/photo.php?fbid=327463720646193&amp;set=a.132330290159538.21445.132194913506409&amp;type=1" rel=theater ajaxify="http://www.facebook.com/photo.php?fbid=327463720646193&amp;set=a.132330290159538.21445.132194913506409&amp;type=1&amp;src=http%3A%2F%2Fa6.sphotos.ak.fbcdn.net%2Fhphotos-ak-ash3%2F531170_327463720646193_132194913506409_927584_598295760_n.jpg&amp;size=500%2C687&amp;theater"> <DIV class="uiScaledImageContainer photoWrap"><FONT size=2><IMG style="TOP: -22.61%" class="scaledImageFitWidth img" alt="" src="http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/p480x480/531170_327463720646193_132194913506409_927584_598295760_n.jpg" width=403 height=554></FONT></DIV></A></DIV> <DIV class=clearfix> <DIV class="fbTimelineUFI uiCommentContainer"> <FORM class="commentable_item autoexpand_mode" method=post action=/ajax/ufi/modify.php rel="async"><FONT size=2></FONT>&nbsp;</FORM></DIV></DIV></DIV></DIV> text/html 2012-03-31T11:56:08+01:00 mahdiranjbar.mihanblog.com مهدی رنجبر کامرانی ...... http://mahdiranjbar.mihanblog.com/post/370 <DIV class=aboveUnitContent> <DIV class=tlTxFe> <DIV class=aboveUnitContent> <DIV class=tlTxFe>وقتی کسی رو دوست داری ، این یه چیزه...<BR>وقتی کسی تو رو دوست داره ، این یه چیز دیگه س...<BR>اما وقتی کسی رو دوست داری که تو رو دوست داره.... این یعنی همه چیز ....</DIV></DIV> <DIV class="photoUnit clearfix"><A class="uiScaledThumb photo photoWidth1" href="http://www.facebook.com/photo.php?fbid=327540290638536&amp;set=a.132330290159538.21445.132194913506409&amp;type=1" rel=theater ajaxify="http://www.facebook.com/photo.php?fbid=327540290638536&amp;set=a.132330290159538.21445.132194913506409&amp;type=1&amp;src=http%3A%2F%2Fa2.sphotos.ak.fbcdn.net%2Fhphotos-ak-snc7%2F404069_327540290638536_132194913506409_927959_855587564_n.jpg&amp;size=308%2C320&amp;theater"> <DIV style="HEIGHT: 320px" class="uiScaledImageContainer photoWrap uiScaledImageCentered"><IMG class=img alt="" src="http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/404069_327540290638536_132194913506409_927959_855587564_n.jpg" width=308 height=320></DIV></A></DIV></DIV></DIV> text/html 2012-03-31T11:53:47+01:00 mahdiranjbar.mihanblog.com مهدی رنجبر کامرانی کاش....... http://mahdiranjbar.mihanblog.com/post/368 <DIV class=aboveUnitContent> <DIV class=tlTxFe> <DIV class=aboveUnitContent> <DIV class=tlTxFe>كاش حرفامونو بجای تایپ<BR>رو در رو<BR>لب رو لب<BR>چشم تو چشم<BR>به زبون می اوردیم!</DIV></DIV> <DIV class="photoUnit clearfix"><A class="uiScaledThumb photo photoWidth1" href="http://www.facebook.com/photo.php?fbid=395692363794022&amp;set=a.201994233163837.60224.201991443164116&amp;type=1" rel=theater ajaxify="http://www.facebook.com/photo.php?fbid=395692363794022&amp;set=a.201994233163837.60224.201991443164116&amp;type=1&amp;src=http%3A%2F%2Fa8.sphotos.ak.fbcdn.net%2Fhphotos-ak-ash3%2F542838_395692363794022_201991443164116_1358355_174673493_n.jpg&amp;size=720%2C624&amp;theater"> <DIV class="uiScaledImageContainer photoWrap"><IMG style="RIGHT: -7.69%" class=img alt="" src="http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/p480x480/542838_395692363794022_201991443164116_1358355_174673493_n.jpg" width=465 height=403></DIV></A></DIV> <DIV class=clearfix> <DIV class="fbTimelineUFI uiCommentContainer">&nbsp;</DIV></DIV></DIV></DIV> text/html 2012-03-18T12:31:40+01:00 mahdiranjbar.mihanblog.com مهدی رنجبر کامرانی هر روزتان نوروز .نوروزتان پیروز. http://mahdiranjbar.mihanblog.com/post/364 <FONT style="FONT-SIZE: 13px" size=3> <DIV style="TEXT-ALIGN: right"><B style="FONT-FAMILY: 'Arial Black'"><FONT style="FONT-SIZE: 13px" size=3> <DIV style="TEXT-ALIGN: right"><B style="FONT-FAMILY: 'Arial Black'">• سبزه: تولد دوباره، حیات نو و سبز بودن</B></DIV><FONT face="Arial Black"> <DIV style="TEXT-ALIGN: right"><B>• سمنو: ثروت و فراوانی و وفور</B></DIV><B> <DIV style="TEXT-ALIGN: right"><B>• سنجد: عشق</B></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right"><B>• سیر: دارو و درمان و بعنوان ماده ای گندزاد می باشد</B></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right"><B>• سیب: زیبایی و سلامت</B></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right"><B>• سماق: رنگ طلوع آفتاب</B></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right"><B>• سرکه قرمز : سن و صبر و عقل</B></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right"><B>• سنبل: آمدن بهار و نشان دهنده زیبائی</B></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right"><B>• سکه زرد : ثروت</B></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right"><B>• تخم مرغ رنگ شده نیز نشانه باروری است .</B></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right"><B>• ماهی قرمز نشانه زندگی است</B></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right"><B>• آینه نیز نمادی از خلقت است. </B></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right"><B>(همچنین برسرسفره هفت سین شمع هایی روشن دربرابر آینه قرارمی دهند که نشان دهنده آینده ای روشن است)</B></DIV></B></FONT></FONT><BR><FONT size=2><IMG border=0 alt="" src="http://www.30cd.biz/upload_pic/1329846717.jpg"></FONT><BR><BR class=Apple-interchange-newline></B></DIV></FONT>