چکامه
هر کجا هستم باشم, آسمان مال من است
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 21 دی 1390 توسط مهدی رنجبر کامرانی | نظرات ()
الا ای آهوی وحشی کجاییدو تنها و دو سرگردان دو بیکسبیا تا حال یکدیگر بدانیمکه می​بینم که این دشت مشوشکه خواهد شد بگویید ای رفیقانمگر خضر مبارک پی درآیدمگر وقت وفا پروردن آمدچنینم هست یاد از پیر داناکه روزی رهروی در سرزمینیکه ای سالک چه در انبانه داریجوابش داد گفتا دام دارمبگفتا چون به دست آری نشانشچو آن سرو روان شد کاروانیمده جام می و پای گل از دستلب سر چشمه​ای و طرف جویینیاز من چه وزن آرد بدین سازبه یاد رفتگان و دوستدارانچنان بیرحم زد تیغ جداییچو نالان آمدت آب روان پیشنکرد آن همدم دیرین مدارامگر خضر مبارک​پی تواندتو گوهر بین و از خر مهره بگذرچو من ماهی کلک آرم به تحریرروان را با خرد درهم سرشتمفرحبخشی در این ترکیب پیداستبیا وز نکهت این طیب امیدکه این نافه ز چین جیب حور استرفیقان قدر یکدیگر بدانیدمقالات نصیحت گو همین است مرا با توست چندین آشناییدد و دامت کمین از پیش و از پسمراد هم بجوییم ار توانیمچراگاهی ندارد خرم و خوشرفیق بیکسان یار غریبانز یمن همتش کاری گشایدکه فالم لا تذرنی فردا آمدفراموشم نشد، هرگز همانابه لطفش گفت رندی ره​نشینیبیا دامی بنه گر دانه داریولی سیمرغ می​باید شکارمکه از ما بی​نشان است آشیانشچو شاخ سرو می​کن دیده​بانیولی غافل مباش از دهر سرمستنم اشکی و با خود گفت و گوییکه خورشید غنی شد کیسه پردازموافق گرد با ابر بهارانکه گویی خود نبوده​ست آشناییمدد بخشش از آب دیده​ی خویشمسلمانان مسلمانان خدا راکه این تنها بدان تنها رساندز طرزی کآن نگردد شهره بگذرتو از نون والقلم می​پرس تفسیروز آن تخمی که حاصل بود کشتمکه نغز شعر و مغز جان اجزاستمشام جان معطر ساز جاویدنه آن آهو که از مردم نفور استچو معلوم است شرح از بر مخوانیدکه سنگ​انداز هجران در کمین استطبقه بندی: شعرهای حافظ، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 21 دی 1390 توسط مهدی رنجبر کامرانی | نظرات ()
ای پادشه خوبان داد از غم تنهاییدایم گل این بستان شاداب نمی​مانددیشب گله زلفش با باد همی​کردمصد باد صبا این جا با سلسله می​رقصندمشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کردیا رب به که شاید گفت این نکته که در عالمساقی چمن گل را بی روی تو رنگی نیستای درد توام درمان در بستر ناکامیدر دایره قسمت ما نقطه تسلیمیمفکر خود و رای خود در عالم رندی نیستزین دایره مینا خونین جگرم می دهحافظ شب هجران شد بوی خوش وصل آمد دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآییدریاب ضعیفان را در وقت تواناییگفتا غلطی بگذر زین فکرت سوداییاین است حریف ای دل تا باد نپیماییکز دست بخواهد شد پایاب شکیباییرخساره به کس ننمود آن شاهد هرجاییشمشاد خرامان کن تا باغ بیاراییو ای یاد توام مونس در گوشه تنهاییلطف آن چه تو اندیشی حکم آن چه تو فرماییکفر است در این مذهب خودبینی و خودراییتا حل کنم این مشکل در ساغر میناییشادیت مبارک باد ای عاشق شیداییطبقه بندی: شعرهای حافظ، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 21 دی 1390 توسط مهدی رنجبر کامرانی | نظرات ()
سلامی چو بوی خوش آشناییدرودی چو نور دل پارسایاننمی​بینم از همدمان هیچ بر جایز کوی مغان رخ مگردان که آن جاعروس جهان گر چه در حد حسن استدل خسته من گرش همتی هستمی صوفی افکن کجا می​فروشندرفیقان چنان عهد صحبت شکستندمرا گر تو بگذاری ای نفس طامعبیاموزمت کیمیای سعادتمکن حافظ از جور دوران شکایت بدان مردم دیده روشناییبدان شمع خلوتگه پارساییدلم خون شد از غصه ساقی کجاییفروشند مفتاح مشکل گشاییز حد می​برد شیوه بی​وفایینخواهد ز سنگین دلان مومیاییکه در تابم از دست زهد ریاییکه گویی نبوده​ست خود آشناییبسی پادشایی کنم در گداییز همصحبت بد جدایی جداییچه دانی تو ای بنده کار خداییطبقه بندی: شعرهای حافظ، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 21 دی 1390 توسط مهدی رنجبر کامرانی | نظرات ()
در همه دیر مغان نیست چو من شیداییدل که آیینه شاهیست غباری داردکرده​ام توبه به دست صنم باده فروشنرگس ار لاف زد از شیوه چشم تو مرنجشرح این قصه مگر شمع برآرد به زبانجوی​ها بسته​ام از دیده به دامان که مگرکشتی باده بیاور که مرا بی رخ دوستسخن غیر مگو با من معشوقه پرستاین حدیثم چه خوش آمد که سحرگه می​گفتگر مسلمانی از این است که حافظ دارد خرقه جایی گرو باده و دفتر جاییاز خدا می​طلبم صحبت روشن راییکه دگر می نخورم بی رخ بزم آرایینروند اهل نظر از پی نابیناییور نه پروانه ندارد به سخن پرواییدر کنارم بنشانند سهی بالاییگشت هر گوشه چشم از غم دل دریاییکز وی و جام می​ام نیست به کس پرواییبر در میکده​ای با دف و نی ترساییآه اگر از پی امروز بود فرداییطبقه بندی: شعرهای حافظ، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 21 دی 1390 توسط مهدی رنجبر کامرانی | نظرات ()
دو یار زیرک و از باده کهن دومنیمن این مقام به دنیا و آخرت ندهمهر آن که کنج قناعت به گنج دنیا دادبیا که رونق این کارخانه کم نشودز تندباد حوادث نمی​توان دیدنببین در آینه جام نقش بندی غیباز این سموم که بر طرف بوستان بگذشتبه صبر کوش تو ای دل که حق رها نکندمزاج دهر تبه شد در این بلا حافظ فراغتی و کتابی و گوشه چمنیاگر چه در پی ام افتند هر دم انجمنیفروخت یوسف مصری به کمترین ثمنیبه زهد همچو تویی یا به فسق همچو منیدر این چمن که گلی بوده است یا سمنیکه کس به یاد ندارد چنین عجب زمنیعجب که بوی گلی هست و رنگ نسترنیچنین عزیز نگینی به دست اهرمنیکجاست فکر حکیمی و رای برهمنیطبقه بندی: شعرهای حافظ، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 21 دی 1390 توسط مهدی رنجبر کامرانی | نظرات ()
هواخواه توام جانا و می​دانم که می​دانیملامتگو چه دریابد میان عاشق و معشوقبیفشان زلف و صوفی را به پابازی و رقص آورگشاد کار مشتاقان در آن ابروی دلبند استملک در سجده آدم زمین بوس تو نیت کردچراغ افروز چشم ما نسیم زلف جانان استدریغا عیش شبگیری که در خواب سحر بگذشتملول از همرهان بودن طریق کاردانی نیستخیال چنبر زلفش فریبت می​دهد حافظ که هم نادیده می​بینی و هم ننوشته می​خوانینبیند چشم نابینا خصوص اسرار پنهانیکه از هر رقعه دلقش هزاران بت بیفشانیخدا را یک نفس بنشین گره بگشا ز پیشانیکه در حسن تو لطفی دید بیش از حد انسانیمباد این جمع را یا رب غم از باد پریشانیندانی قدر وقت ای دل مگر وقتی که درمانیبکش دشواری منزل به یاد عهد آسانینگر تا حلقه اقبال ناممکن نجنبانیطبقه بندی: شعرهای حافظ، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 21 دی 1390 توسط مهدی رنجبر کامرانی | نظرات ()
سینه مالامال درد است ای دریغا مرهمیچشم آسایش که دارد از سپهر تیزروزیرکی را گفتم این احوال بین خندید و گفتسوختم در چاه صبر از بهر آن شمع چگلدر طریق عشقبازی امن و آسایش بلاستاهل کام و ناز را در کوی رندی راه نیستآدمی در عالم خاکی نمی​آید به دستخیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیمگریه حافظ چه سنجد پیش استغنای عشق دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمیساقیا جامی به من ده تا بیاسایم دمیصعب روزی بوالعجب کاری پریشان عالمیشاه ترکان فارغ است از حال ما کو رستمیریش باد آن دل که با درد تو خواهد مرهمیره روی باید جهان سوزی نه خامی بی​غمیعالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمیکز نسیمش بوی جوی مولیان آید همیکاندر این دریا نماید هفت دریا شبنمیطبقه بندی: شعرهای حافظ، 
(تعداد کل صفحات:15)      1   2   3   4   5   6   7   ...